ࡱ> g2\pMaria Dulce Gomes Jorge Ba==hJ\:#8X@"1Arial1RCalibri1RCalibri1RCalibri1:RArial1 RArial1RArial1xRArial1RArial1 RArial1RArial1RArial1RArial1PRArial1:RArial1RArial1?RArial1RArial1:RArial1RArial1h8RCambria1,8RCalibri18RCalibri18RCalibri1RCalibri1RCalibri1<RCalibri1>RCalibri1?RCalibri14RCalibri14RCalibri1 RCalibri1 RCalibri1RCalibri1RCalibri1 RCalibri3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_- dd/mm/yyyy;@ #,##0.00\ " "                    $ $ $ $ $ $  P P    ` $ $ $ $ $ $     , *     ) ! " # a> ff +                 @    @    @  @        @   @    @    @  @  @   @ ||uL)Ph}-}: _ _-}A}" _ _-#0.0}A}# _ _-?#0.0}A}$ _ _-23#0.0}-}% _ _-}A}. a_ _-#0.0}A}0 _ _-#0.0}A}3 e_ _-#0.0}}/ ??v_ _-̙#0.0-;_-?\ _ @_-@ }}6 ???_ _-#0.0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}}& }_ _-#0.0-;_-?\ _ @_-@ }A}' }_ _-#0.0}}< _ _-#0.0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}-}8 _ _-}x}4_ _-#0???-; ????\ ???@_}-}9 _ _-}U}; _ _-#0-; }A}( _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}) _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}* _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}+ _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}, _ _-#0}A} _ _-ef#0}A} _ _-L#0}A} _ _-23#0}A}- _ _- #0}A} _ _-ef #0}A} _ _-L #0}A}! _ _-23 #0 20% - Cor1G 20% - Cor1 ef % 20% - Cor2G" 20% - Cor2 ef % 20% - Cor3G& 20% - Cor3 ef % 20% - Cor4G* 20% - Cor4 ef % 20% - Cor5G. 20% - Cor5 ef % 20% - Cor6G2 20% - Cor6 ef % 40% - Cor1G 40% - Cor1 L % 40% - Cor2G# 40% - Cor2 L渷 % 40% - Cor3G' 40% - Cor3 L % 40% - Cor4G+ 40% - Cor4 L % 40% - Cor5G/ 40% - Cor5 L % 40% - Cor6G3 40% - Cor6 Lմ % 60% - Cor1G 60% - Cor1 23 % 60% - Cor2G$ 60% - Cor2 23ږ % 60% - Cor3G( 60% - Cor3 23כ % 60% - Cor4G, 60% - Cor4 23 % 60% - Cor5G0 60% - Cor5 23 %! 60% - Cor6G4 60% - Cor6 23 %" Cabealho 1K Cabealho 1 I}%O# Cabealho 2K Cabealho 2 I}%?$ Cabealho 3K Cabealho 3 I}%23% Cabealho 4= Cabealho 4 I}% &ClculoyClculo }% ' Clula LigadaO Clula Ligada }% (Cor1;Cor1 O % )Cor2;!Cor2 PM % *Cor3;%Cor3 Y % +Cor4;)Cor4 d % ,Cor5;-Cor5 K % -Cor6;1Cor6 F % .CorrectoCCorrecto a% /EntradayEntrada ̙ ??v% 0 IncorrectoG Incorrecto %1 Moeda2( Moeda [0] 3Neutro?Neutro e%"Normal 4Notab Nota 5, Percentagem 6SadauSada ???%????????? ???7HSeparador de milhares [0]8Texto de AvisoC Texto de Aviso %9Texto ExplicativoI5Texto Explicativo % :Ttulo3Ttulo I}% ;TotalMTotal %OO<Verificar ClulaVerificar Clula %????????? ???=$VrgulaXTableStyleMedium2PivotStyleLight16`Vrs. para Impresso&Vrs. para Preench. e Impresso__ ;)8 \ /\"!i鍷C!@=!i鍷C|4(*[!x]m^Ey>o??t/C(":QkF VZh;նTPѢc- #!^3iiIHiI"$ oy3}'\9yv=WfN9{w{9,ˮi҅_ϲJ߾4ޚe?[FoͲw{ ޒ}pt䯎~ϭ?3:7ʝ8u\Ȟ=M:u*!€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 q1p.~gsΝd>vU}D'd?;Wfǎ[|v E~NuuAO=FY7׎M'q};qqY[]G^ziRn_=}<-lq,{.l׮';+G==|v+?k<\"/NkַQr{ɻ޳D(n[V2mݼ?7:!.?MW5οpr~Rҥ'{ıǖ-&.^ܸl=O1_{Ĥp?aW6߄[KI>#O_7N81GC<*wy rnk?5i Y+<.O`+y4ʎȇo!FL5>;ǡuXrBVgo\v׾5#GbȺږeSOX_Q[,VZ*.#gn۶} =ˢtZ]/r=r4V.˦-ⅼ|5zG^09/*<.i3O+mL_.bs.w{/nOpV~|20Q7A>磳 s2ugȡl b/79RXn91sQ>Je)0Fs۴gjΫu_{^cjO$! {sWeǰOP7,gih2}rlՅ^D啵v>{Z9tl&UXW'g W_-l 53"^9:吢?˱7\K.Ȣ, yO=<Gu)Msg>vw06 ~3y>)صrE28pKL".]B1];vbVR(1Rys%w`gcse8L(b679ɦ6mda9 ރM9<}W1,di0 !b*wkW~GWv7DlY̺p8 \fϻ1~4x}Ŋ-5g=Ṧ}-יMarOZv+*x87>6Y}λ8ikn9}JKw?Ka -3+.UԇAq˦S>2cjBOq -@>Q呗 -|&:R#W-[|փ2z0s_^l;Ke;ꡜRU0@ICM??q:#em"?5 x̘&ou:'}3CCikg9эXzx?A1a m?/<ü<[yR7MG\J.qy u7Lc^~ϖPx6ih9M_8 ~B.x=f 0/| MeVꌶ<.2= ~hoYNasH.s{Dml֣T| peBK oe6Mn֟8c, O{n<. ~gzP'ރk/jʲ.zl}oRQ)B> ڎ<ցya]/+Kݧ|,T l۶='ﲀdhWÿA/)<ʁk!g3i=;].߱nOl#R>PMYeRX u͖oX_0se7<_\r,w #{g|wgr/`ԅwSnyʁpЗWÿL䨋U@Lԇz\.c<}kVV\&.& Ws8U#I۹!c}(Ʋ\۷ʡzX'ڃrẘ0Ot2rY^ ڇs] lKˈ>Mq96 ?q|uGk֫ kCyݮsu]\ 9u 62.9r%t^u"V =x,I#Xq r}Ϧ/{ l\k4~y;ڇuC?q, .7yqmM6bf}rN 9 8}W><ԃt+ԅ^#'!sL\G z][p I8 jلoy_:tey[^\8ŝ6e_ڹl?r>Hy*u|pu\bm&Ƌ!}8Chm2a9 }0 ..*GرeQwoXg-sg7zo{r}1c7Ç_vzۿnmyrYqw!N yOguqW/5k@׾\|ofmߐ~vM-6{< Ǐo-ٱH^|-?lͶp# Bt?Zvִ5_]E{l51|T|@߆6vA aygy_7Bt.\>t7fl;okH*$9+)qÝCӟs?cڡ..?=ξ2{bss;\=&G>q)4-. ZKl:_,5gaa≯*۷}MrY;b^SӼVf7۹%JiT\VDZ |Sg/dK\AN}NIn[G4eUc/޺>+eʬw#N:ˡqٝwlѷ({j.+ e~Eu˪d>[}+e(WIJydVҾ~%y>Ie_Ǿ6zɷe1l۹v&% aƐO@?bїBBaʧͱeevd榟읍7xխ19'cm>L<eSrh\*:׻one1旴{Y ܎{sپ}1({{J.5\;jee] wu2c坐W'K\Q5}Q)+5m˯_+5m+_岐w5o.mhm2,Lә`O}\;>k6v8kL\&.[|蚝7M\ Q!L_{ͦL\F+]r<|h6eX/w7>^3q}M^Xqys:wcb2rT{͖6dLq4tVKe!־oZ6:e2ʮdr),dpkC)e2qYn]:8ʷ> n\Lĉ-_'ĿMe!sBwOYzOߚ)5|ql upO:RqYؐ6[CN۾]fau;:g=Kh/~f3'Ѥ)ϖYOq_vL\8t{M)vRǾy&㮌]Y:YsZ{ cl=q,ԡ). !*k5[O!vBҤlS\jOY-CWjL\6ex!qBQu1˺& q4ba gN{PW6F;e8CG\r2|r1cS!.VlusY{ʊlF {Q]}˺庹 z. uݮcve[o\!I1 kZL\c?AXo? u>gR>Շ+Vf>|ucǰ> I36Gӧ22!Y) eOfU,d*˼1O{}37m)4/6~_۷:f1C"RwȞ2<PieCzp ?;쒢:!_>z;&Cc"o鉑f?e&c3_ ܍8:e9|jCA֎SߡΨ::8qۗ%MgIP!sYȚ?8Ɠ:Bm{֬^XcoYW .[XX; |kx);k.N;ǼWw;=:B6Keːy&ۀv^в!#P}åGј{2\vE3mw&&.Ǯ;*mv>f;w>^ٟ2\O?uBh>|;d4J}m5+G<Δ{ʊ)$^^30%_0O))}MJ2d>2lĪzR.e3}n_j1'_xD>7N ߶kYI xr}*)D?DZJz k[[CW|#FZKw CgB-?sP[drǻmJc->6wY}`ME kV}+g2%v)F[1zI ~ *gR^~W>Z;>ކ[cces6brSt"FY!5T{ |_c9Qz&uaF .N9N,o1'<]zmvz"3U̩B֛py P?jk+o/up׬>sjMU.N] WKe0~U:4 ˄a^'eWuh CüŐ9W0 .懆ys\סa@\& o?1/._5CÀL~b^\qj\q0?4̫ļ*ո 2a~hWyqY?Uq< e0~U:4 ˄a^'eWuh CüŐ9W0 .懆ys\סa@\& o?1/._5CÀL~b^\qj\q0?4̫ļ*ո 2a~hWyqY?Uqe0~U:4 ˄a^'eWuhXbeg 6@v3֭{@еlO5;*]w:n:>еlO5;*]wPNG IHDR`jsRGBgAMA a pHYs!!:IDATx^|7((H6AEPTHB!H ]ԧH{ D RDZ%gwg7H |?;w&sPEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEp勭_r]t)cÊiذc]ve(mۖi&K.m(J) Wڦ6M\pԎf>Y_aצNI9);l*9jl_ NN*+SR$RjiҤI֭[gAm(Rz9}]S;N~m${]Ҕ9u6NJ: >q~ `fa_der6E)3(Jҗ=KffnvxiҤܚ:uZ>+$FcuCuE)$do3:.vpG $u0 2dwŠ:ʡ:*:\880=a?v1?XQg@9Pg@QR5?^@am;Hg|ֲwJ0؋ xQ:ʡ: XGkkB{I}TzҰ< :R (Raxj%nhB'u%NPd?x |;sNL| u%NPD}{+s ԧ`$GmM:x䱶RjQg@QU#&?#L9XT1I@ o>MNt{,E 8r?=pM d2}Il](=[Kܟ{ {?(/U3juCuE)tݮy/O75#T9,,+痕SU+>Y$IM;Rv$yIK.kNJ7"v`LVRRr~ O?VU/H_W ݽL->U1 gzzJȧyIz(C-Z3$##Dr5aaW9oNlailC5:##KÆ #Vп :C=|@)G׫W/UexOɊ uE)z)^G8=rX/+ʎ2|l w)Rg.%'͎^}\PrZՖ]C+K^vRA5i #E $Z d^yw"q5 \va;rU<8 㑉0 嬊zWB-8 _6ݐ^Ȱ~m sr#l3¼y wn25Lw+hjUHˎ ;!r\ tv~T7 {7,#YyFMJ'!6B[V_6Y΀(%kp[MLi G1(kח!kS=fcr#^h9u_1M) ᠚ >``$*%</c-͋a|B \V2#6AzN@~(f0 Vaېa/^mueX~ɣ +m$Z1ѿǟQݲez6-A56ch! ]%l彵Q nC< 89 mqv%i}z@~?Ch }}އ^ǤK.eP^o-9#wMRl3(J?GG`۝$3B>Y}^^f7O!;&k[b7^[SvSI_tLHx?]oU=jɮwK3m\'D/^*J^C 4p`~{84!kB،Kra8CA6eߜ4H~_l}^-įlDTsa]Y MvA6NladU<lż_'{h 8f:l/DPC'qEakJХnbBuf&tx@Q9qt#c H&ՈWg@Q-:>ֱ3lD[){_Hl_(;V$[<({T?c=U ҷTMvrJEYyb0D7Y|-/iHV0`?n?aǍ5d3 eȑ3 Ljv(zYxp_g@Ŏ}_g@^ 28ð}~:I83aH~HVG:1r@_r 1?OkmuE)Qtff{ZGzKdB7Q_ {P=]M;\_TG֤mh=1x2_˦jʶ!dc5drfrҬ~@(?9ǒu~BcBt!?AraT:@X;YfG1 }VC:%"] 4#@x3 ɭ rAxTgaL88t.~ǰ @AE|NiZmPT'c:M?ae6(3 ޿@EQJLl7 'pxFrmk)k}:kםynS̛'kRS6|.SF֨,*+ oߞ=i 6ڛ_mpTB_ئ_azlu#ppvřG :pPd7#<9ClP6-;upmƋUsA t<:wtTlx9בH\Vׯ/ t2SD:G'ؐy.OWLIï?c"1UХt - kV@R 68ױ<7;} هBƑHW34;'!֌P\# wƵA1~CtE 8 @ýgs:!He~lPLp\: [:q5װ.EeGH`ˆ|^c\k/ 1o,R:Ug=&d>GfL?BV~WN~lUIѾsn-حޚ|Rn,]Ɇ;7M%k[%7GȞIeǀ)sNmkA:|ш~i"رc5͆p3>d ǽ< yTĹzN;l~LqG΁p 7 yGc@^-#c 9>zkdC@|-|9ᕷ/K{SKDA]d m;\c`f|W8]NrVi4tp|;>9;@ @> ޕ-Zh)ACXK"qw'8 yޖQglz8Y qYr)Fu#JRٕeےDٵ,Ar~++_M O3#/)#i-o} zLW8S2dl{_TVv.;xq',7"%%m0nv]b1BmVgڛLNp|U ^C ._i,?!B2!hP.wg:Cp@8#ޗɛ `6(&;uN\?aag 91avp=4ȼa=j^0ǟx}?dPq`lC*?Ʊ}Z N4;((cuq r<*0!-]&hcxQ.6-dY (GM>8;xrS0k<˓'&>FVZ/&h?9^= qîF{u^; n)~{,ӏPuk6FܟmRZHt~un9U>y{G765*S^}OpTEvN&GUeDDYFY_M /4x!}b惇_ WƏQ^0H nVb "nաC~ v':HnD#x - $Ўeu^l~50 y:}j\3 uq 9U" 8);5QMyl;ծ,1ũB>y`{-.5uF<32!6vAq^זc:|# ̃Lb,bGqlFGׇsa3>ňdZ3>tSeL:+,!xl, /؈a&8 t6 Nw&#pW* =ҿ w(G:M \YV TVN?UMuWdd]ce:X[_ʚi'KG3*Vj]%Q&,k$;99o}zUu:d<Ҳ@'M?#(jsVw߹g &^d/SNU.g?^83`@ >B(STgDf΀zV%bJuACLu~,o΀}s)NT3~3 )Th}>;|s8uf~3=A<* "ndiLhhQSgyco1زʜ5'1sx8:fqwZ]3l 4#bhD|7[~od_E\.¯5ax9µ6hu\Yrٻ_Vm&D6-v푥k6ɾŋC:>|4,_N.RE}l"QY7%Ae_pwWvsG8|d}/&1 ?Nm[ t|~= cm#Iڢ:֗ ݉Vupl6_ز=_XH|8R_Ѝ c;'hM7 cU6(NgF ]/q8e4۫L>GAM!u'P>aY# oow&Gs1g lZY]Aq8_k!5cNoA92 2- 6|a}L{ȅXS8_tv ` otfg+9$v #j w8tZ-ϻ:\'iB_oH)*JP%HondQ~z~kלrخ"͑+5]ن Y}F۝ݫ6$war]u78k*8::fG4 61M `{PNK@^GD~ej~VK7 q5tDF?R:!/8?Cg`!_4^.K|>^ W_th:a|@MyoqZ!Ч3`FKa{~<!8H[{-΀}~Cެ&;-gֈ9\s𹙇go\ .`p༭l:ݱ̗2@q8iaS]H-!œkla~M p R>/b& 6 srCg>cđ@-8o;3o\]%f?}g43{ӛ&/tl0Pwy#YXƖ,'ub4<'Ý>ow1-dsox|;~m(] 8<ȃ"k^¡V#$~! 5;q|0OH r]jp+ol$ _ z|QټlzSK\N?_Gv1U$7WBn,^Qd^̣c䑲fQM]y$D`Ѫ'EH8 9hci>fOEg7CQEX$5>9tQJ} W!t잠18֐tixؙ>khԞg:\AGנ4i~!3f B5?@BtC^_ΒUg(*Fc`˹Pm`'?@ =F9/sP8<;fęݼo5թgG_Ì> ͹'3`k?v_%LM/*Ȱ'ȼi#esﺒ6A|U^_z3dOdĉsEZ򒻴l48t9-AI Eb ;SGĂ/|Y4C"/x9uXւ⫏p=G-G'{gW=C'G97m,j|8kAENA.e 9Ym9[ k8iƟƁ/S+*AX5NL5S:#: cĶik4spb.~itٌP9֞Fsf@x-A<E|e8C<'8yx?6SE( f.Ycfa*wvBgZt؉,9"2^#-k~8c&kRXJlJa5#Sf>#<M`$Q*`[ٮ]>6ace<_1R҈qi2rrArR~5 4:Feu%<-۞?Z6tkؽl{7y8i!tjrz#,Op;瀤ʆcs&sy?5 6aül\l_QJ2=Rs¥]EeA RZc*?/k[3"9+s nsxP;QۑM/K@b_6J ӵVs$ȎC^/bqEQGO!7>,&ʻW.O@d2|SdmfµkdӐ!MrWz2zuY8%Q^zLXعN^b6O#8fNS:)/lF_MGl1qa# }tP˪D<v yx;S"YɩbCWS5~pS:^ H8o/A<}ԥ.+#8hǾ1^ Hȹ <}(RPd3@)3Mz=,?VnS,j&u,WK&M ڳvojYݬd׭knY]r*#(#/!hg`ʯEՈ7.{ s;)T$8bzFv8M'ȃ태AƖ˜!"o) }/:ƋSä.dUui8) ۀ҄ۤ`t^g)s4RG(O!J's*U2JrǓAw)RW\=(E?feGȾpB.P0?cKM JA㗝e{GrxIW_h>fg4χǦ'w@mG-*g 8[fUP: \ІC!{cQ_Jp:!@M ۈqisUi8i {YTF8u(-VPg@QA!G*J[ʏWEXߊgu`7u[ 17]qTk()4 ag|l9L=gI3=mrS=c3eGƄ}8q/ 7:saPCXcp6+8:Gl1CYEBC}`<5s=qN~fX}g|qX!8i8;\8mLbc cOar/WF1 {' K)Ms( 8ڀ(=$&7 vg~3W=cdq Ukٵkb72ٳE<'qGc#u0ȋ˙z˪:o3,d+ I^g/{3ÆS9Fxp:af a'劺)g&mkvp}LB͘v!fv<ٯFzΊ̃Ѻ56Mq:ȗAs|+8;i N:4~a}p8uc~5fD0E`C;|`?FWd}ޚ']rY!81׷P@9HgHVZN +u7kNHZc -?ܱE ^01^f8^3t9qqKcݼ s g]u*>Ӂr" '˙yxt]gmM3zE yk;g<'I 2\ g ge|9FZ֠ :3L% E~ba| 4ҁ⒴ycM>ggX:$j 2;B$ϙ6rx&jχv]ǜ˟iXsθl~Z2YEQqҗauBƑ/ 7셑\8#VsP Ձd ުpuȽror kq8-a߬ ]^? l@g>~06E)JX'/I=4%'7\ C$pv`q883:xa/ԛ"|yBmça tev~NL r"q[YWFϬso, }T CfY6[Q6^{("\2%_D'$e 1WD|WA3&Z4컿/ p iܸqXf,l؋gZsvAz4wW ˯[1 pӘ$܋킕woJI)pLQ!tL9՝xNڐϪU'ݕb}.U=3 ˗*Y@GG7~{96â y=1r9!(_;YWHJ[Ug~e0xayt/u pU.q5d]GD$c;'߂.0fOZfwb :g p125^`9YGD9Ws2n5*90vQ;"Po&}Ѽ -}.$ qҶ6@]B[@`&Kf#9vs3/V pn} `c/xEQ!M.Z^C} } 3gRRƪZj ;/#=8؆]\ @?K@\u ,űNjv֩(t)9Yikj:+~46`p#d.88}8tZQΉl;K8*nŇFcy/T{ ӛ/UW233}<];w.`F/Lw6@s@w{8\}8;ԛ /^c_b7MH-slN* \65z+}Yp:h.څ e.7t;A8u5;~Bg0ӎsaW}\:)ԥ0yU( %L@3rHcx61`|}夣@?dS?"q]F9+n XŜ{vpܔ,vAXY~ ? pě=A ü:c .H:soh=fgb8:4\Kf٤G)6z<7߇c]N,3sh[%9X%sӬ(JQH8t|urKl/yg bha4˅ܴϽF(9Ӟ\~_(N @;2Oڸa \[hz o(_~z_zkS.(KM pW.Ka"un`yoKJ|*iˉ*ʳ`VNu[:8W.u`huC;eBTGN"OM#>(@l۬Wp1p[G` _[WVi/vaj'n i:;m`-ıo&cN#<uUm.LlV[n V Wj:.{7L~"1 ~3,##_Yl)j7;A[c@8c =׷SܿZ#POrt<"mH\XWO ϲ컁cvzrVΖ=V'#]ʍN=:"̻(wlI>'qҪ3(!J3'p]j줤+Mm@J9 Ů33 qnڬg^)/_.ž!Fa(űϫrvgkm!3k1^o4œ`=Ft15sb'?oٸNVk Ⴔ,N*;k@Vx88EHʶ= x.r԰ؘgĵDuE9D:0KSRj _%пm@=^@fWOJ3viju`uw{bG5,c'5jӹ WGZU '8B4V:Yx?εV( =:MQij8; _˱ ǑsX#X)\Y+O\'&! (r8YaOП=?qwRk!ڌ&Cak/nx|kV5? =>e;e1x? C#zIK U{!us]tV:EN(s.'[ȏK^G/\kĚHt|!'<0\g<3(JuFoԨʊiۦ'P: ]^ifbuШ3(J8i_4<,3 PPB΀(%:Y dύ0:RhPd#5 ƼMgӶ0;#|΀uE)d597е0Dˆ:RhPdV`0uШ3(JɢW axDE)4 (R@8=7# (JQg@Qǵm+¨qF?3(FEQJ* /aDE)4 (R遬a`%d >uQg@QG&!5=NK tk,+@ϦWz6 R%N> pU*6XQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQH ÍwV:IENDB`3 A@@ iE 1.3 Nome: 1.4 Morada:- Distrito: Concelho: Freguesia: Telefone:Fax: Email:*2.1 Tipo de Operador [indicar apenas um]: Produtor Retalhista Grossista Outro Embalador Expedidor Receptor Importador / Exportador "2.3 Marcas Comerciais Registadas:Marca 72.4 Em que Mercados Grossistas possui pontos de venda:3. PRODUTOS COMERCIALIZADOSFrutos t Frutos Nacional Outra 3.3 Comercializa produtos com:Indicao Geogrfica Protegida 4.1 Morada: Telefone: Fax: Alugadas 4.2 Morada: 4.3 Morada:Capacidade (em toneladas/hora) t/hLavagem de Produto Calibragem m3)Capacidade total da frota (em toneladas) DATA: ASSINATURA:7REGISTO DE OPERADOR HORTOFRUTCOLA (Reg. (CE) 543/2011)N. de Empresrio: -1.1 N. Contribuinte (Singular ou Coletivo):N. de Operador HF: 1. IDENTIFICAO DO REQUERENTE1.2 Forma Jurdica:Cdigo Postal: Telemvel: 2. CARATERIZAO DO OPERADOR12.2 Tipo de Actividade [indicar no mximo duas]:Nmero >3.1 Quantidades comercializadas no ltimo ano (em toneladas): Hortcolas X3.2 Principais Produtos Comercializados (indicar no mximo trs) e respectivas origens: Comunitria Denominao de Origem Protegida #Certificao de Produtos Biolgica 4. INSTALAES E EQUIPAMENTOS Prprias !Instalaes prprias ou alugadas:,4.4 Indique que tipo de equipamento dispe:Pr-Refrigerao 7Capacidade das cmaras frigorficas (em metros cbicos)4.5 Transportes Frigorficos:N. de Veculos Hortcolas J Sfԏ9LȔccB g2 (rzTP dMbP?_*+%,&?'?(?)?M HP Photosmart C4400 series (re$C 4dXXA4DINU" xfҊ\ SMTJ HP Photosmart C4400 seriesInputBinTray1RESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsTrueHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPCustomBorderlessTrueHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeLETTEROrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsLEGALHPDocPropResourceDatahpzhlw71.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsPREPRINTEDHPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEUP-NOROTATEHPManualDuplexPageRotateUserRotateHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPManualDuplexDialogModelModalHPManualDuplexPageOrderOddPagesFirstHPMapManualFeedToTray1FalseHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPICCProfileNamesRGB_0Color_0Space_0Profile_1icmHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitFalseHPRESDLLNameHPFRSW71HPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMDSideCountTrueHPHagakiPrintingTRUEHPHTDLLNameHPFIGW71HPMHDLLNameHPFIEW71HPHPAFilterTrueHPIntentPERCEPTUALManualDuplexPreventTimeoutTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily3100_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPNWatermarkTrueHPPhotoFixBASICHPRPOFileNamehpfstw71.rpoHPMaxDpiFalseHPSendCustomSizeCommandTRUEHPSmartFocusOnHPContrastOnHPTilingSelectionTrueHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPXMLFileUsedhpc4400t.xmlHPCollieBeagleBassetTruePSAlignmentFileHPZlAw71PSServicesOptionCleanxIUPHdA4 4 [none] [none]4P d?MOLINDA44dMicrosoft Excel<BEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXEmolindaDGVIPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX333333?333333?&43cU} I?} I?} $?} I?} I?.+,@+,@+,@+,@+,B+,B+fB+,B+fB +B +,@ +,@ +,@ +@+,@+@+,@+f@+,@+@+,@+f@+,@+@+,@+@+,@+f@+,@+f@+,@+@Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>>>>> g+H ggggggggggggggggggggggggg>AAAAAAA)Z>>>>>>>>ggggggggggggggggggggggggggAAAAAAAA)Z>>>>>>>>ggggggggggggggggggggggggggAAAAAAAA)\>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>C>>CCCCCCCCCCCCCCCC>*D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>D>>DDDDD E. eeeeeeeeeC>*\>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>C>>CCCCCCCCCCCCCCCC>*Z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFFFFFF) G/X GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG)Z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) > H- >>>>>>* eeeeeeeee>>>>>>>>> I, eeeeeeeee(Z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> H0V>>>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> HV>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> HV>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> H1 >>> eeee J<eeee>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> HN>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> HN>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> HP>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>>*\>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*D\l^^^t^^`v`^j^^r^r^^^r^^^^t^t^v +,@!+@"+,@#+,@$+,@%+,@&+,@'+,@(+,@)+@*+,@++@,+,@-+@.+,@/+@0*,@1*,@2*,@3*@4*,@5*@6*,@7*@8*,@9*,@:*,@;*@<*,@=*@>*,@?*@ >>>>> H >>eeeeeeeee> I eeeeeeeee> I2 eeeeeeeee>>*\!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*">>>>> "HP">>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>>*Z#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) $G3X$KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)Z%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)&> &H &>>>>>>& >>>> &I &e>>&a &I &e>&> &!I &"e>>>>& &'I &(e>)Z'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)(> (H4(>>>>>>>>>>>> (I (e>(> (I(a(e(> (I(e(!>>>>>>& ('I ((e>)Z)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)*> *HV*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z+>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>),>>F> ,I8,eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>> ,I5,eeeeeeeeee>)Z->>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>).>>F> .I8.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>> .I5.eeeeeeeeee>)Z/>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)0>>F> 0I80eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>> 0I50eeeeeeeeee>)Z1>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)2> 2HV2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z4>M>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z6>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z7>M>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z8>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z9>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>) :GX:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)Z;>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)<> <H6(<FFFFFFFFFFFFFFFFF <I<eeeeeee <N <FFF < I7<!eeeeeee' <(N<)>Z=>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)>> >H8V>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)Z?>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)Dl`v^j^^^r^^^^r^^^^^^^j^^r@*,@A*f@B*,@C*f@D*,@E*@F*,@G*f@H*,@I*f@J*,@K*,@L*,@M*f@N*,@O*@P+,@Q+@R+,@S+f@T+,@U+f@V+,@W+f@X+,@Y+f@Z+,@[+@\+,@]+f@^+,@_+f@@>>>> @I4@eeeeeeeeeeeeeeeeeeaaF>> @I@eFFF! @"I9 @#e>>% @&I @'e>>)ZA>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFOOOOOOOOO>>>>>>) B>> B>> BI4BeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaF>> BIBeFFF! B"I9 B#e>>% B&I B'e>>)ZC>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FOOOOOOOOO>>>>>>)D>>>>> DI4DeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaF>> DIDeFFF! D"I9 D#e>>% D&I D'e>>)ZE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) F>> FID4FeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaF>> FIFeFFF! F"I9 F#e>>% F&I F'e>>)ZG>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFOOOOOOOOO>>>>>>)H>>>>> HID4HeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaF>> HIHeFFF! H"I9 H#e>>% H&I H'e>>)ZI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FOOOOOOOOO>>>>>>)J>>>>> JID4JeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaF>> JIJeFFF! J"I9 J#e>>% J&I J'e>>)ZK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)L> LHVLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)ZM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PPP>>>>>>>>>)N>>>>>>>>>>>> N I:N e>>>>>>>>>>> NINe>>>>>>>>>>>% N&I; N'e>>)ZO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) PG<XPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)ZQ>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)R> RHVR>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)ZS>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)ZT>>>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)ZU>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)V>>>>> VH1V>>>eeee V JVeeee4Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)ZW>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)X>>>>>>>> XIX eeeeeeeee X>>0X>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*ZY>L>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFF>>>>>>>>>)Z>>>>>>>> ZIZ eeeeeeeee>>> ZH>Z>>>>>>>>>> Z!I=Z"e Z$>>>& Z'I Z(e>)Z[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)\> \H!V\>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z^>>>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Z_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Dl^^^^^^r^^j^r^^^^^^r^^`+,@a+f@b+,@c+f@d+,@e+@f+,@g+f@h+,@i+f@j+,@k+f@l+,@m+f@n+,@o+@p*,@q*f@r*,@s*f@t*,@u*f@v*,@w*f@x*,@y*@z*,@{*@|*@}*,@~*@*hd`>>>>> `H1`>>>eeee ` J`eeee4`eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Za>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)b>>>>>>>> bIJb eeeeeeeee>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*Zc>L>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFF>>>>>>>>>)d>>>>>>>> dId eeeeeeeee>>> dH>d>>>>>>>>>> d!I=d"e>>>>& d'I d(e>)Ze>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>QQQQQQQQ>>>>>>>>>)f> fH"Vf>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Zg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Zh>>>>>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Zi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)j>>>>> jH1j>>>eeee j J>jeeee>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee>)Zk>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)l>>>>>>>> lIJl eeeeeeeee>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*Zm>L>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFF>>>>>>>>>)n>>>>>>>> nIn eeeeeeeee>>> nH>n>>>>>>>>>> n!I=n"e>>>>& n'I n(e>)Zo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)p> pH?Vp>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Zq>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) r>>>r>r> rI@re>>>>>>>r> rI#reeea rR$ r>>>r>>>>>>>>>>>>)Zs>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)t>>>>>>> tI%Jte>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Zu>>>>>>>S>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)v>>>>>>> vI&ve>>>>>>>>> vI#veeea vR$&v>>>>>>>>>>>>>>>>)Zw>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) x>>> xHA&x>>>>>>>>>>>>>>>> xI=xeeeeeee xN' x>>> x I x!eeeeeee' x(N'x)>Zy>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)z> zHB z>>>>>>>>>>>>> zIC&zeeee>>>>>>>>>>>> z I(z!eeeeeee' z(Nz)>Z{>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z|TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV)}W }X) }Xee }Y }ee }Y} eeee>>> }X*8}X>>ffffffffffffffffffff>Z)Z~[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\])Zbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)Dfl^v^^r^^^^v^^r^^t^^^^^^,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@ ,^^- ,^_- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__-,`,`2 ,-,@,-,@,-,@,-,@,-,@,`,`,`,`,`P ( ~ DA??Picture 1!&(3]&` A0??0Digital_PT_MAM_4C_H_FC1Picture 2Digital_PT_MAM_4C_H_FC1@@]&`>@ ' ''I !ggD g2 (^.>Oa\rwx dMbP?_*+%,&M&d2?'M&d2?(\.?)M&d2?M HP Photosmart C4400 series (re$C 4dXXA4DINU" xfҊ\ SMTJ HP Photosmart C4400 seriesInputBinTray1RESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsTrueHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPCustomBorderlessTrueHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeLETTEROrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsLEGALHPDocPropResourceDatahpzhlw71.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsPREPRINTEDHPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEUP-NOROTATEHPManualDuplexPageRotateUserRotateHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPManualDuplexDialogModelModalHPManualDuplexPageOrderOddPagesFirstHPMapManualFeedToTray1FalseHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPICCProfileNamesRGB_0Color_0Space_0Profile_1icmHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitFalseHPRESDLLNameHPFRSW71HPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMDSideCountTrueHPHagakiPrintingTRUEHPHTDLLNameHPFIGW71HPMHDLLNameHPFIEW71HPHPAFilterTrueHPIntentPERCEPTUALManualDuplexPreventTimeoutTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily3100_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPNWatermarkTrueHPPhotoFixBASICHPRPOFileNamehpfstw71.rpoHPMaxDpiFalseHPSendCustomSizeCommandTRUEHPSmartFocusOnHPContrastOnHPTilingSelectionTrueHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPXMLFileUsedhpc4400t.xmlHPCollieBeagleBassetTruePSAlignmentFileHPZlAw71PSServicesOptionCleanxIUPHdA4 4 [none] [none]4P d?MOLINDA44dMicrosoft Excel<BEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXEmolindaDGVIPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX&U} I?} I?} $?} I?} I?.+,@+,@+,@+,@+,@+,B+,B+,B+,B +fB +,B +fB +B +,@+,@+,@*@*,@*@*,@*f@*@*,@*f@*,@*@*,@*@*,@*f@*,@*f@Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>>>>> g+H ggggggggggggggggggggggggg>AAAAAAA)Z>>>>>>>>ggggggggggggggggggggggggggAAAAAAAA)Z>>>>>>>>ggggggggggggggggggggggggggAAAAAAAA)Z>>>>>>>>ggggggggggggggggggggggggggAAAAAAAA)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>AAAAAAAAAAAAAAAA)\ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>C>>CCCCCCCCCCCCCCCC>*D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>D>>DDDDD E. hiiiiiiijC>*\ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>C>>CCCCCCCCCCCCCCCC>*Z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFFFFFF) G/X GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> H->>>>>>* hiiiiiiij>>>>>>>>> I, hiiiiiiij(Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> H0V>>>>>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> HV>>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)> HV>>>kllllllllllllllllllllllllllllllllllm>)Z>>>>>noooooooooooooooooooooooooooooooooop>)Z>>>>>qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> H1 >>> hiij J<hiij>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> HN>>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>> HN>>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)DBl^^^^t^^^^`v`^j^^r^r^^r^^^^t^t +,@!+@"+,@#+@$+,@%+,@&+,@'+,@(+,@)+,@*+,@++@,+,@-+@.+,@/+@0*,@1*@2*,@3*,@4*,@5*@6*,@7*@8*,@9*@:*,@;*d<*,@=*,@>*@?*,@ >>>>> HP >>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>>*\!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*">>>>> "H">>hiiiiiiij> "I"hiiiiiiij> "I2" hiiiiiiij>>*\#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*$>>>>> $HP$>>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>>*Z%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) &G3X&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)Z'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)(> (H (>>>>>>( >>>> (I (a>>(a (I (a>(> (!I ("a>>>>& ('I ((a>)Z)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)*> *H4*>>>>>>>>>>>> *I *a>*> *I*a*a*> *I*a*!>>>>>>& *'I *(a>)Z+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>),> ,HV,>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z->>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>).>>F> .I8.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>> .I5.hiiiiiiiij>)Z/>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)0>>F> 0I80hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>> 0I50hiiiiiiiij>)Z1>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)2>>F> 2I82hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>> 2I52hiiiiiiiij>)Z3>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)4> 4HV4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z6>M>kllllllllllllllllllllllllllllllllllllm>)Z7>>>noooooooooooooooooooooooooooooooooooop>)Z8>>>noooooooooooooooooooooooooooooooooooop>)Z9>M>noooooooooooooooooooooooooooooooooooop>)Z:>>>qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs>)Z;bccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc)Z<>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>) =GX=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)Z>>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)?> ?H6(?FFFFFFFFFFFFFFFFF ?I?hiiiiij ?N ?FFF ? I7?!hiiiiij' ?(N?)>Dlv``v^j^^^r^^^^r^^^^^^^^j^@*@A*,@B*@C*,@D*f@E*,@F*f@G*,@H*@I*,@J*f@K*,@L*f@M*,@N*,@O*,@P+f@Q+,@R+@S+,@T+@U+,@V+f@W+@X+f@Y+,@Z+f@[+,@\+f@]+,@^+@_+,@Z@>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)A> AH8VAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)ZB>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)C>>>> CI4ChiiiiiiiiiiiiiiiijaaF>> CICaFFF! C"I9 C#a>>% C&I C'a>>)ZD>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFOOOOOOOOO>>>>>>) E>> E>> EI4EhiiiiiiiiiiiiiiiijaaF>> EIEaFFF! E"I9 E#a>>% E&I E'a>>)ZF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FOOOOOOOOO>>>>>>)G>>>>> GI4GhiiiiiiiiiiiiiiiijaaF>> GIGaFFF! G"I9 G#a>>% G&I G'a>>)ZH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) I>> IID4IhiiiiiiiiiiiiiiiijaaF>> IIIaFFF! I"I9 I#a>>% I&I I'a>>)ZJ>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFOOOOOOOOO>>>>>>)K>>>>> KID4KhiiiiiiiiiiiiiiiijaaF>> KIKaFFF! K"I9 K#a>>% K&I K'a>>)ZL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FOOOOOOOOO>>>>>>)M>>>>> MID4MhiiiiiiiiiiiiiiiijaaF>> MIMaFFF! M"I9 M#a>>% M&I M'a>>)ZN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)O> OHVOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)ZP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PPP>>>>>>>>>)Q>>>>>>>>>>>> Q I:Q a>>>>>>>>>>> QIQa>>>>>>>>>>>% Q&I; Q'a>>)ZR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) SG<XSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)ZT>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF>>>>>>>>>)U> UHVU>>>kllllllllllllllllllllllllllllllllllm>)ZV>>>>>noooooooooooooooooooooooooooooooooop>)ZW>>>>>qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs>)ZX>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Y>>>>> YH1Y>>>hiij Y JYhiij4Yhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)ZZ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)[>>>>>>>> [I[ hiiiiiiij [>>0[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*Z\>L>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFF>>>>>>>>>)]>>>>>>>> ]I] hiiiiiiij>>> ]H>]>>>>>>>>>> ]!I=]"a ]$>>>& ]'I ](a>)Z^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)_> _H!V_>>>kllllllllllllllllllllllllllllllllllm>)Dl^r^^^^^^^r^^j^r^^^^^^`+f@a+@b+f@c+,@d+f@e+,@f+f@g+,@h+@i+,@j+f@k+@l+f@m+,@n+f@o+,@p*f@q*,@r*@s*,@t*f@u*,@v*f@w*,@x*f@y*,@z*f@{*,@|*@}*,@~*,@*,@Z`>>>>>noooooooooooooooooooooooooooooooooop>)Za>>>>>qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs>)Zb>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)c>>>>> cH1c>>>hiij c Jchiij4chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Zd>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)e>>>>>>>> eIJe hiiiiiiij>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*Zf>L>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFF>>>>>>>>>)g>>>>>>>> gIg hiiiiiiij>>> gH>g>>>>>>>>>> g!I=g"a>>>>& g'I g(a>)Zh>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>QQQQQQQQ>>>>>>>>>)i> iH"Vi>>>kllllllllllllllllllllllllllllllllllm>)Zj>>>>>noooooooooooooooooooooooooooooooooop>)Zk>>>>>qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs>)Zl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)m>>>>> mH1m>>>hiij m J>mhiij>hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij>)Zn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)o>>>>>>>> oIJo hiiiiiiij>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*Zp>L>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FFFF>>>>>>>>>)q>>>>>>>> qIq hiiiiiiij>>> qH>q>>>>>>>>>> q!I=q"a>>>>& q'I q(a>)Zr>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)s> sH?Vs>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Zt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) u>>>u>u> uI@ua>>>>>>>u> uI#uhija uR$ u>>>u>>>>>>>>>>>>)Zv>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)w>>>>>>> wI%Jwa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Zx>>>>>>>S>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)y>>>>>>> yI&ya>>>>>>>>> yI#yhija yR$&y>>>>>>>>>>>>>>>>)Zz>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) {>>> {HA&{>>>>>>>>>>>>>>>> {I={hiiiiij {N' {>>> { I {!hiiiiij' {(N'{)>Z|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)}> }HB }>>>>>>>>>>>>> }IC&}hiij>>>>>>>>>>>> } I(}!hiiiiij' }(N})>Z~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)Dl^^^^v^^r^^^^v^^r^^t^^^^.,@.,@.@.d.,@.,@.,@.,@.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@,.,@ZTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV)W X) Xhj Y hj Y hiij>>> X*8X>>tttttttttttttttttttt>Z)Z[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\])Zbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc) ,^^- ,^_- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__- ,__-6^^^,-,@,-,@,-,@,-,@,-,@,-,@,-,@,`,`,`,`,`,`,`x B (  A0??0Digital_PT_MAM_4C_H_FC1Picture 2Digital_PT_MAM_4C_H_FC1&@]&`~ DA??Picture 3!(@]&`> @(I<}}}}!' 'qq uuyy{{mm mmmm(oo {{!'[[ ]] _a(ik(cc cccc(ee gg KKMMUW(YY YYYY(EEGG00II$$(????!'CC00(22(226:( ("""""" (....((! ( (((( ((ggD Oh+'0HPh Maria MarquesMaria Dulce Gomes JorgeMicrosoft Excel@{SAb@R9b@%ƪy՜.+,0@HP X`hp x Vrs. para ImpressoVrs. para Preench. e Impresso3'Vrs. para Preench. e Impresso'!rea_de_Impresso Folhas de clculoIntervalos com nome !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbook"}SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8